Taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau - Klientas) ir internetinės svetainės E-interjeras.lt (toliau – Svetainė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.
1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Klientas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Svetaine, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Svetainėje esančią informaciją, komentuoja, neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).
1.3. Taisyklės laikomos sutartimi, sudaroma tarp Kliento ir UAB "Eminus" (toliau – Administratorius) (įmonės kodas 304386513, registruotas adresas - Nevėžio g. 6A, Velžys, Panevėžio r.).
1.4. Klientas komentuodamas, registruodamasis ar kitaip naudodamasis Svetaine sutinka, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Svetainės Paslaugomis.
1.5. Svetainė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Svetainės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.6. Svetainė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Taisykles.

II. Privatumo politika

2.1. Duomenys, kurie gali būti renkami Svetainėje: Vardas, Pavardė, el.pašto adresas, kita informacija, kurią savo noru Klientas pateikė registruodamasis Svetainėje. Klientas turi teisę bet kuriuo momentu nevaržomai duomenis keisti ar papildyti.
2.2. Klientas patvirtina, kad suteikia Administratoriui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti bet kokiu Lietuvos Respublikos teisės aktų neuždraustu būdu visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Klientas tiesiogiai ar netiesiogiai pateikia Administratoriui lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis Paslaugomis, šiose Taisyklėse nustatytomis sąlygomis ir tvarka.
2.3. Kliento pateikti asmeniniai duomenys jokiomis aplinkybėmis nebus teikiami trečiosioms šalims, išskyrus įstatymų numatytus atvejus, pvz., teismo sprendimu.
2.3. Klientas patvirtina, jog žino, kad naršant Svetainėje, kompiuteryje, kuriuo Klientas naudojasi, bus išsaugomi „sausainukai“ (ang. „cookies“). „Sausainukai“ – tai duomenys, perduodami iš Svetainės į Kliento kompiuterio kietąjį diską. „Sausainukų“, naudojamų Svetainėje, priėmimas nesuteikia Administratoriui prieigos prie Kliento asmeninės informacijos. Administratorius naudojasi sausainukais, kai reikia identifikuoti Kliento kompiuterį, o tai suteikia galimybę Administratoriui pasiūlyti geresnę Paslaugų kokybę. Daugelis naršyklių automatiškai priima sausainukus pagal nustatymą, bet Klientas gali atsisakyti „sausainukų“ ar iš dalies juos apriboti, nustatydamas naršyklėje tam tikrus pasirinkimus. Tuo atveju, kai kurios Svetainės Paslaugos gali neveikti.
2.4. Svetainė turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką.
2.5. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.
2.6. Jei po Privatumo politikos papildymo ar pakeitimo Klientas ir toliau naudojasi Svetaine ir jos teikiamomis Paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su šiais papildymais ir/ar pakeitimais.
2.6. Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Svetainės Paslaugomis. Taip pat turi teisę nutraukti Svetainės veiklą apie tai neinformavęs Kliento.

III. Bendros komentavimo nuostatos

3.1. Kiekvieno komentatoriaus nuomonė turi būti gerbiama. Klientas privalo laikytis visų etikos normų: nesikeikti, neįžeidinėti ir negrasinti. Pranešimai, pažeidę šią taisyklę, bus trinami be jokio perspėjimo.
3.2. Draudžiama skiltyje „Vardas“ bei komentaro laukelyje tiesiogiai ar netiesiogiai įrašyti internetinės nuorodos adresą, kuris turi reklaminių tikslų. Tokie ir bet kokie kiti komentarai gali būti trinami be jokio perspėjimo.
3.3. Klientas komentuoti gali anonimiškai arba prisiregistravęs/prisijungęs prie Svetainės.

Redakcija: 2017 balandžio 4d.